KVKK Aydınlatma Metni

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereğince Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası Hakkında Aydınlatma Metni

 Değerli ziyaretçimiz,

 Bilgi, tarih boyunca en önemli varlıklarımız arasında gelerek zenginliğin, bilgeliğin ve en önemlisi teknolojinin en büyük kaynağı olmuştur. Bilgi, bazen masamızın üzerinde, bazen kitaplarda, bazen kağıtlarda, bazen ise özel olarak tasarlanan sistemlerde saklanmaktadır. En önemlisi de bilgi çalışanların aklındadır. Günümüzde kurumların vermiş oldukları hizmetlerin sürdürülmesi, kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde halka arz edilmesi, mal ve hizmetlerin geliştirilmesi, dağıtımı ve pazarlanması için kişisel verilerin toplanması kaçınılmaz bir hale gelmiştir. Bu sebeplerle toplanan kişisel veriler ise, hangi ortamda olursa olsun gerektiği şekilde korunmak zorundadır.

 Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi hakkındaki eldeki aydınlatma metninin amacı, Muayenehanemizin ürün ve hizmetlerimizden faydalanan veya bunlardan faydalanmak üzere Muayenehanemiz ile temasa geçen kişiler, çalışanlarımız, çalışan adaylarımız ve iş ortaklarımız da dahil olmak üzere, Muayenehanemiz ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verinin ilgili kanun ve düzenlemelere uygun olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 12’nci maddesine göre hukuka aykırı olarak açıklanmasını, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişimini, aktarılmasını veya herhangi bir şekilde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek için, gerekli tedbirlerin alındığına, bu kapsamda veri sorumlusu sıfatıyla, yayımlanmış ve/veya yayımlanacak olan mevzuata uygun olarak ilgili kişinin kişisel verilerinin korunması için en üst seviyede gerekli güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik idari ve teknik tedbirleri almakta, denetimleri yapmakta veya yaptırmakta olduğuna dair, Kanun’un 10. maddesine göre aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi kapsamında ilgili kişinin bilgilendirilmesidir.


1. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin veri sorumlusu “Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No:274/2 Mahall İş Merkezi C2 Blok No:89 Çankaya/Ankara” adresinde bulunan, 0160068585 vergi numarası ile Maltepe/Ankara Vergi Dairesi’ne kayıtlı olan Muayenehane sahibi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Atilla AKBAY’dır.

Veri sorumlusu sıfatıyla; işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde gerek işyerimizin ve/veya internet sayfamızın ziyaret edilmesi gerekse çağrı merkezimiz tarafından aranılması yada çağrı merkezimizin aranması suretiyle talep edilen ve/veya ürün yada hizmet alımı için bizimle doğrudan ve/veya dolaylı şekilde paylaşılmış olan kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını, ilgili kişinin talebi ile silinebileceğini ve Kanun’da sayılan şekillerde işlenebileceğini beyan ederiz.

 

2. İşlenecek Kişisel Veriler

Muayenehanemiz, hastaların/ziyaretçilerin onayı ile kişisel veya özel nitelikli kişisel verileri sınıflandırabilir, kaydedebilir ve kişisel verilerin elde ediliş amacına göre ya da ilgili kanun hükümlerinin öngördüğü süre boyunca muhafaza edebilir. 

Bu doğrultuda, aşağıda yer alanlar dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın işlenen kişisel veri kategorileriniz ile içerikleri şu şekildedir:

Kimlik verisi

Ad soyad, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi.

İletişim verisi

Telefon numarası, e-posta adresi, ikamet edilen il ve ilçe

Finans verisi

Faturalama bilgileriniz

Sigorta Verisi

Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla -izin verdiğiniz takdirde- özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz.

Özel nitelikli kişisel veriler (Sağlık verileriniz)

Laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, ölçümleriniz, çizimleriniz, reçete bilgileriniz, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık verileriniz.

Aile ve yakını verisi

Gerekli hallerde yakınları ad soyad, iletişim bilgisi, hasta geçmişi için gerekli olduğu halde aile sağlık bilgisi

Bizimle paylaşacağınız aile üyelerinize ait kişisel verilerle ilgili olarak aile üyelerinizin bilgilendirilmeleri ve gerektiği takdirde açık rızalarının alınmasına ilişkin sorumluluk tarafınıza aittir.


3. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Veri sorumlusu tarafından kişisel verileriniz ve açık rıza halinde özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler doğrultusunda ve ancak bunlarla sınırlı olmayan ve gerektiği takdirde benzer amaç ve sebeplerle KVKK m.5 ve m.6’da belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisinde ve muayenehanemiz VERBİS kaydında belirtilen ilkelere ve sürelere uygun amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak işlenmektedir.

Bu kapsamda kişisel verilerinizin işlenme amacı:

 §   Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme,

§   Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi.

§   İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,

§   Muayenehanenin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi,

§   İlaç ve tıbbi cihaz temini,

§   Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme,

§   Sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapma, araştırma yapılması,

§   Faturalandırma yapılabilmesi başlıkları altında sayılabilir.

 

4.      Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verilerin işlenmesi amaçları doğrultusunda, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde hüküm altına alınmış kişisel veri işleme şartlarından en az birine dayalı ve sınırlı olarak, başta Kanun’un 4. maddesinde belirtilen ilkeler olmak üzere Kanun’da ve şirketimiz VERBİS kaydında belirtilen genel ilkelere ve sürelere uygun bir şekilde kişisel veriler işlenmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesinde Uyulması Zorunlu İlkeler 

§    Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme 

§     Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme 

§    İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma 

§    İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme 

Kişisel Verilerin İşlenme Şartları 

Kanun’un 5. maddesine göre kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızası belirli bir konuya ilişkin olmalı, bilgilendirilmeye dayalı olarak özgür iradeyle açıklanmalıdır. Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür.  

a. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi 

b. Fiili İmkansızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması 

c. Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması 

d. Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi 

e. İlgili Kişinin Kendisi Tarafından Alenileştirilmiş Olması 

f. Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması 

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi

Kanun’un 7’nci maddesine göre, bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Bu kapsamda Muayenehanemiz, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için zorunlu ve gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması durumunda kişisel veriler periyodik imha sürelerine veya veri sahibi ilgili kişinin varsa başvurusuna uygun olarak belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilecektir. Kişisel veri işleme faaliyetinde 6698 sayılı Kanun’un 4. maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun olarak hareket edilmektedir.


5.      Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz. Kişisel veri sahibinin açık rızası olmasa dahi  kişisel verilerin aktarılması ilgili kanunlarda açıkça öngörülmesi durumları:

§   Kişisel verilerin aktarılmasının Muayenehanemizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 

§   Kişisel verilerin veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Muayenehanemiz tarafından aktarılması, 

§   Kişisel verilerin Muayenehanemiz tarafından aktarılmasının Muayenehanemizin veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması, 

§   Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü   koruması için zorunlu olması. 

Kanun’un 9. maddesine göre; Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz.

 

6.      Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK 11.  madde kapsamında kişisel veri sahibi olarak;

§   Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

§   Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

§   Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

§   Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

§   Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

§   6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,    işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

§   İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

§   Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

KVKK 13. maddesinin 1.fıkrası uyarınca kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Muayenehanemize iletebilirsiniz. Başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usullerin açıklandığı başvuru bilgi metnine ve başvuru formuna internet adresimizden ulaşabilir veya tarafımızdan isteyebilirsiniz.

Kişisel veri sahibinin, haklara ilişkin talebini usule uygun olarak tarafımıza iletmesi durumunda, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilecektir. Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabımızı öğrendiğiniz tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilirsiniz.

Avrupa Birliği vatandaşı ve diğer yabancı ülke vatandaşı ziyaretçilerimiz/hastalarımız için bilgilendirme ve aydınlatma, talebi halinde metnin İngilizce tercümesi veya tercüman yardımıyla yapılabilecektir.

Yayım tarihi itibariyle güncel 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca hazırlanan eldeki Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla. 

Veri Sorumlusu

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

Prof. Dr. Atilla AKBAY

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top